Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) upravují smluvní vztahy vznikající mezi Davidem Fiedlerem, IČO: 045 15 340, se sídlem Vysokov 190, 549 12 Vysokov, tel.: 777 153 987, e-mail: info@anglictinadf.com (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) při uzavírání kupních smluv, smluv o poskytování služeb nebo o dodání digitálního obsahu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.anglictinadf.com (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce. Prodávající a kupující budou dále označováni též jako smluvní strany.

II. Předmět smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje seznam produktů (výukové materiály, reklamní předměty), služeb nebo dodávek digitálního obsahu (kurzy a online lekce anglického jazyka) nabízených prodávajícím k prodeji (dále vše společně také jen „zboží“), a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“), není-li výslovně v čl. V. stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní či jinou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

III. Objednání zboží, uzavření smlouvy

3.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) činí prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo o dodání digitálního obsahu (dále také jen „smlouva“). Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

3.2. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu ze strany prodávajícího odeslané na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takové akceptaci ze strany prodávajícího nedojde, smlouva nebyla uzavřena. Podmínkou platnosti objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a souhlas kupujícího s těmito OP.

3.3. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím smlouvu na veškeré zboží uvedené v internetovém obchodě, tj. že vystavení zboží v internetovém obchodě prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 OZ.

3.4. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

IV. Cena a úhrada objednávky

4.1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsanému zboží.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy kupující uhradí prostřednictvím elektronické platební brány ComGate, a to následujícími platebními metodami:

a) platba kartou;

b) platba bankovním převodem;

c) odložená platba;

d) Apple Pay.

4.3. Faktura vystavená na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4.4. K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s kupní cenou zboží.

4.5. Bližší informace o elektronické platební bráně ComGate a jednotlivých platebních metodách jsou na www.comgate.cz.

V. Doprava a poštovné

5.1. Prodávající doručí kupujícímu zboží prostřednictvím služby Zásilkovna. K ceně zboží bude připočteno poštovné ve výši uvedené v sekci Vše o nákupu.

5.2. V případě, že je na základě zvláštního požadavku kupujícího smluven jiný způsob dopravy, než který je uveden v bodě 5.1. tohoto článku (např. MESSENGER – expresní doručení), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Prodávající je podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu, resp. faktickým převzetím zásilky od přepravce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5. Veškeré podmínky doručení zboží se řídí podmínkami služby Zásilkovna v závislosti na druhu zvolené služby. Více informací na www.zasilkovna.cz.

VI. Dodací lhůta

6.1. V případě, že zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 3 pracovních dní od přijetí objednávky.

6.2. U zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky.

6.3. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je kupujícímu zaslána elektronicky na email, nejpozději do 1 dne po převzetí zboží.

VII. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který je dostupný na internetových stránkách www.anglictinadf.com.

7.3. Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávce zboží (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

7.4. Pokud kupující reklamované zboží zasílá na adresu prodávajícího (tj. nepředává ho přímo osobně prodávajícímu), doporučuje prodávající spolu s reklamovaným zbožím zaslat i reklamační protokol a kopii dokladu o koupi zboží.

7.5. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo 

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:

a) v sídle prodávajícího; nebo

b) na emailové adrese info@anglictinadf.com, a to formou jednostranného právního jednání.

8.3. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

8.4. V případě uplatnění práva dle bodu 8.1. těchto OP je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel:

a) zaslat prodávajícímu na adresu sídla;

b) předat prodávajícímu v sídle.

Shora uvedená lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených právními předpisy.

8.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 8.1. těchto OP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení o smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb (např. kurzy a online lekce anglického jazyka) a jejichž plnění již začalo, je povinen uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

8.8. Kupující bere výslovně na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

8.9. Kupující dále bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

f) uvedené v ustanovení § 1837 OZ.

8.10. Ustanovení tohoto článku OP se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím se řídí výlučně příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

IX. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

9.1. Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

9.3. Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku zrušit, a to i tehdy, pokud kupující obdržel potvrzující email, jedná-li se o zjevnou chybu v kupní ceně zboží (tj. o cenu zjevně jinou, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), ledaže bude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu”, „výprodej” nebo jiné označení obdobného významu. O zjevnou chybu v ceně zboží se bude jednat například v případě chybějící jedné či více cifer, sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by tato sleva byla speciálně marketingově komunikována (např. v newsletteru) a jiné zjevné chyby v psaní; v případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je kupující povinen ověřit si předem výši kupní ceny u prodávajícího. Pokud tato situace nastane, prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu kupní cena vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena.

X. Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv o poskytování služeb a smluv o dodání digitálního obsahu (kurzy, online lekce a jiná obdobná plnění)

10.1. Jestliže je předmětem plnění dle smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím poskytování služeb či dodání digitálního obsahu (kurzy, online lekce a jiná obdobná plnění), práva a povinnosti smluvních stran se vedle ujednání uvedených výše řídí i těmito zvláštními podmínkami. Dojde-li ke kolizi příslušných ustanovení OP, ujednání v tomto článku OP mají aplikační přednost.

10.2. Služby či digitální obsah budou zpřístupněny a poskytovány prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách www.anglictinadf.com a prostřednictvím uživatelského účtu. Kupující povinen provést registraci svého uživatelského účtu, který je identifikován souhrnem přístupových údajů (emailem kupujícího a heslem).

10.3. Kupující je povinen chránit přístupové údaje k uživatelskému účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu či přístupových údajů třetí osobou.

10.4. Jestliže je předmětem plnění dle smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím poskytování služeb či dodání digitálního obsahu, kupující výslovně prohlašuje a žádá prodávajícího, aby s plněním své povinnosti začal ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle bodu 8.1. těchto OP (tj. ode dne uzavření smlouvy); prodávající sděluje a kupující bere výslovně na vědomí, že v tomto případě kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy, resp. právo na odstoupení od smlouvy mu zaniká (viz blíže bod 8.8. těchto OP).

10.5. Jestliže je předmětem plnění dle smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím online lekce výuky jazyka, toto plnění bude poskytováno prostřednictvím sítě internet a počítačového programu (aplikace) zoom nebo skype. Kupující při objednávce plnění vybere datum a čas lekce (volné termíny, které budou k dispozici, budou předem vloženy do systému e-kalendáře administrátorem). Zrušení objednávky online lekce výuky jazyka je možné pouze za následujících storno podmínek:

Zrušení ze strany kupujícího méně než 24 hodin předemKupující uhradí storno poplatek ve výši 100% ceny lekce
Zrušení ze strany kupujícího méně než 48 hodin předemKupující uhradí storno poplatek ve výši 80% ceny lekce
Zrušení ze strany kupujícího méně než 72 hodin předemKupující uhradí storno poplatek ve výši 60% ceny lekce
Zrušení ze strany kupujícího méně než 96 hodin předemKupující uhradí storno poplatek ve výši 40% ceny lekce
Zrušení ze strany kupujícího 96 a více hodin předemBez storno poplatku

K žádosti kupujícího může být mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o změně termínu (data a času) online lekce výuky jazyka. Na změnu termínu kupující nemá právní nárok. Dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o změně termínu online lekce výuky jazyka, kupující je povinen uhradit prodávajícímu administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku online lekce výuky jazyka kdykoliv a bez udání důvodu; v takovém případě má kupující právo pouze na vrácení ceny lekce ve výši 100%, jiné kompenzace či náhrady újmy nebudou ze strany prodávajícího poskytovány.

10.6. Vykazuje-li plnění dle smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, prodávající poskytuje kupujícímu ke dni úplného zaplacení ceny za předmět plnění nevýhradní licenci k užití díla, které podléhá ochraně podle právních předpisů upravujících práva duševního vlastnictví.

10.7. Vykonavatelem majetkových autorských práv k tomuto dílu je výlučně prodávající. Udělením nevýhradní licence vzniká kupujícímu právo k užití díla v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě nebo v licenčních ujednáních týkajících se takového díla. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit právo k užití díla třetí osobě.

10.8. Pokud není výslovně sjednáno jinak, právo k užití díla nezahrnuje právo na provádění změn díla, jeho zapracování do dalších autorských děl či jeho zařazování do děl souborných nebo databází, právo udělovat podlicence k užití díla třetí osobě, právo zpřístupnit dílo třetí osobě, právo užít dílo ve prospěch třetí osoby, právo dílo distribuovat, prodávat či pronajímat, ani právo licenci postoupit.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.2. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží použité v internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

11.3. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

11.4. Všechny lhůty uvedené v těchto OP začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

11.5. Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je dostupný na internetových stránkách www.anglictinadf.com.

11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor v oblasti ochrany spotřebitele.

11.7. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.8. Pokud by některé ustanovení těchto OP bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

11.9. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

11.10. Právní vztahy na základě smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.11. K projednání a rozhodnutí veškerých sporů mezi prodávajícím a kupujícím na základě smlouvy, včetně sporů o platnost, mají výlučnou pravomoc soudy České republiky.

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 6. 1. 2023.

Nákupní košík