Reklamační řád

David Fiedler, IČO: 045 15 340, se sídlem Vysokov 190, 549 12 Vysokov (dále jen „prodávající“), tímto reklamačním řádem (dále jen „Řád“) informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále jen „reklamace“).

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tento Řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS“), a nevztahuje se na kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo o dodání digitálního obsahu uzavřené s podnikateli.

1.2. Tento Řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího pro prodej zboží, poskytování služeb nebo dodávek digitálního obsahu prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) umístěného na webových stránkách www.anglictinadf.com (dále jen „internetový obchod“).

1.3. Tento Řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 6.1.2023 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

II. Práva kupujícího z vadného plnění

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí, resp. služby nebo dodávky digitálního obsahu (dále vše společně také jen „zboží“) nemá vady, zejména že:

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.4. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

2.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.6. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

2.7. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

2.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.9. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

III. Místo uplatnění reklamace

3.1. Prodávající reklamaci přijme ve svém sídle.

3.2. V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu, doporučuje se zaslat zboží běžným balíkem na adresu David Fiedler, Vysokov 190, 549 12 Vysokov. Prodávající upozorňuje, že dobírky nejsou přebírány.

IV. Podmínky a forma uplatnění reklamace

4.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.

4.2. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

4.3. Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnosti sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího doporučuje se kupujícímu vyplnit a přiložit reklamační protokol, který je přílohou tohoto Řádu.

4.4. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno od prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.

4.5. Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.

4.6. Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.

V. Lhůta k vyřízení reklamace

5.1. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5.2. O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

5.3. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to osobně v sídle prodávajícího, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@anglictinadf.com.

5.4. Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučuje se obrátit e-mailem na adresu info@anglictinadf.com. Tím není nijak dotčeno právo kupujícího na mimosoudní vyřešení věci či soudní přezkum.

Nákupní košík