Ochrana osobních údajů

Na základě tohoto dokumentu Vám sdělujeme informace ohledně Vašich osobních údajů, které nám sdělujete v souvislosti s koupí zboží, služeb nebo dodávek digitálního obsahu v internetovém obchodě www.anglictinadf.com. Tato informace je Vám sdělována v souladu s čl. 12 odst. 1 ve spojení s ust. čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), které je přímo právně závazné i na území České republiky.

1. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Vás); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Vy nám na základě Vaší objednávky zboží, služeb nebo dodávek digitálního obsahu sdělujete tyto osobní údaje:

 • jméno a přímení,
 • adresa Vašeho bydliště,
 • telefonní spojení,
 • e-mail,
  (dále jen „Osobní údaje“).

2. David Fiedler, IČO: 045 15 340, se sídlem Labská kotlina 1019/63, 500 02 Hradec Králové (dále také jen „správce“, „David Fiedler“ nebo „prodávající“) je správcem Vašich Osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďuje, disponuje s nimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. V souvislosti s problematikou zpracování osobních údajů je možné kontaktovat správce prostřednictvím e-mailové adresy info@anglictinadf.com nebo telefonu + 420 777 153 987. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

3. David Fiedler je provozovatelem (vlastníkem) internetového obchodu na webových stránkách www.anglictinadf.com. Více o tom je uvedeno v Obchodních podmínkách zveřejněných na www.anglictinadf.com.

4. Jak je uvedeno výše, Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s objednávkou námi nabízeného zboží, služeb nebo dodávek digitálního obsahu, a to právě za účelem vyřízení Vaší objednávky, tj. za účelem plnění kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo o dodání digitálního obsahu, kterou s Vámi uzavíráme. Vaše jméno a adresu zpracováváme za účelem uzavření kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo o dodání digitálního obsahu, doručení zboží či poskytnutí jiného plnění a vystavení účetního dokladu, příp. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou sdělovány proto, abychom Vás mohli kontaktovat z důvodu podání informace o realizaci kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo o dodání digitálního obsahu. Zpracování Osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. b) a c) Nařízení Vašemu souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi, splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

5. Vašemu souhlasu dále nepodléhá zpracování Osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základě kterých Vám sdělujeme aktuální informace o prodávajícím, nabídkách zboží či služeb, slevových akcích a dalších novinkách, pouze však v případě, že jsme Váš e-mail získali v souvislosti s Vaším nákupem zboží či služeb na internetovém obchodě www.anglictinadf.com, to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění.

6. Vaše Osobní údaje předáváme tzv. zpracovateli osobních údajů, který dle našeho pokynu a na základě smlouvy uzavřené s námi v souladu s čl. 28 Nařízení zpracovává Osobní údaje výlučně pro účely, které vyplývají z tohoto dokumentu. Údaje o zpracovatelích, tj. komu byly Vaše Osobní údaje předány, Vám sdělíme na základě Vaší žádosti zaslané na e-mail info@anglictinadf.com.

7. Přístup k Osobním údajům mají pouze osoby zaškolené pro práci s nimi. Osobní údaje jsou ukládány v digitální podobě v zašifrovaném souboru na serveru prodávajícího. Vaše Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše Osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn/povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše Osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů. Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše Osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

8. Vaše Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou dle bodu 6., s výjimkou osob zajišťujících doručení Vámi zakoupeného zboží zásilkovým způsobem, s výjimkou smluvních partnerů, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, a s výjimkou osob pověřených vymáháním našich pohledávek právní cestou, kde by důvodem byla ochrana našich práv a oprávněných zájmů.

9. Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením. Ve vztahu k Osobním údajům máte následující práva vůči prodávajícímu:

 • právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto Osobním údajům,
 • právo na opravu svých Osobních údajů,
 • právo na výmaz svých Osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů,
 • právo na přenositelnost Osobních údajů.

Podrobné informace ohledně možnosti uplatnění těchto Vašich práv z důvodu jejich rozsáhlosti neuvádíme, jsme nicméně připraveni Vám je na požádání sdělit v písemné formě.

10. Ve vztahu k Osobním údajům nebude docházet k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

11. Pro případ, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše Osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dohledový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web: www.uoou.cz).

12. Tyto zásady zpracování osobních údajů můžeme průběžně upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách www.anglictinadf.com.

Nákupní košík